Quảng cáo banner

Quảng cáo banner

STT Vị trí banner Kích thước
Ngang X Cao (pixel)
Ghi chú

1 Quảng cáo home 1000x225

2 Quảng cáo dưới phải 240x188

3 Quảng cáo dưới trái 725x102

4 Quảng cáo trên đầu trái 380x120

5 Quảng cáo trên đầu phải 380x120

Chợ cà phê