Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE
Kỳ hạn 07/2017
Hiện tại 2089
Thay đổi 10
Cao nhất 2089
Thấp nhất 2084
Mở cửa 2085
Hôm trước 2079
15:56:57
Kỳ hạn 09/2017
Hiện tại 2099
Thay đổi 7
Cao nhất 2102
Thấp nhất 2094
Mở cửa 2095
Hôm trước 2092
15:56:57
Kỳ hạn 11/2017
Hiện tại 2077
Thay đổi 5
Cao nhất 2081
Thấp nhất 2072
Mở cửa 2072
Hôm trước 2072
15:56:57
Kỳ hạn 01/2018
Hiện tại 2056
Thay đổi 5
Cao nhất 2058
Thấp nhất 2051
Mở cửa 2051
Hôm trước 2051
15:56:57
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ARABICA ICE FUTURES US
Kỳ hạn 07/2017
Hiện tại 122.75
Thay đổi 0.00
Cao nhất 123.45
Thấp nhất 121.90
Mở cửa 123.45
Hôm trước 122.75
15:56:57
Kỳ hạn 09/2017
Hiện tại 125.65
Thay đổi 1.25
Cao nhất 125.75
Thấp nhất 124.90
Mở cửa 124.90
Hôm trước 124.40
15:56:57
Kỳ hạn 12/2017
Hiện tại 129.10
Thay đổi 1.25
Cao nhất 129.20
Thấp nhất 128.45
Mở cửa 128.45
Hôm trước 127.85
15:56:57
Kỳ hạn 03/2018
Hiện tại 132.55
Thay đổi 1.20
Cao nhất 132.70
Thấp nhất 131.90
Mở cửa 131.90
Hôm trước 131.35
15:56:57

Bảng giá vàng & ngoại tệ ở các ngân hàng và tổ chức khác

Giá vàng & ngoại tệ tại thị trường tự do

Vui lòng xem thông tin tham khảo tại www.vangvn.com

Dành cho quảng cáo

Chợ cà phê