Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE
Kỳ hạn 05/2017
Hiện tại 1917
Thay đổi 39
Cao nhất 1928
Thấp nhất 1881
Mở cửa 1887
Hôm trước 1878
04:17:59
Kỳ hạn 07/2017
Hiện tại 1946
Thay đổi 36
Cao nhất 1965
Thấp nhất 1910
Mở cửa 1915
Hôm trước 1910
04:17:59
Kỳ hạn 09/2017
Hiện tại 1960
Thay đổi 35
Cao nhất 1976
Thấp nhất 1924
Mở cửa 1935
Hôm trước 1925
04:17:59
Kỳ hạn 11/2017
Hiện tại 1967
Thay đổi 35
Cao nhất 1983
Thấp nhất 1933
Mở cửa 1937
Hôm trước 1932
04:17:59
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ARABICA ICE FUTURES US
Kỳ hạn 05/2017
Hiện tại 131.05
Thay đổi 3.95
Cao nhất 127.55
Thấp nhất 126.70
Mở cửa 127.45
Hôm trước 127.10
04:17:59
Kỳ hạn 07/2017
Hiện tại 133.45
Thay đổi 3.95
Cao nhất 134.50
Thấp nhất 128.75
Mở cửa 129.85
Hôm trước 129.50
04:17:59
Kỳ hạn 09/2017
Hiện tại 135.95
Thay đổi 4.05
Cao nhất 136.90
Thấp nhất 131.20
Mở cửa 132.15
Hôm trước 131.90
04:17:59
Kỳ hạn 12/2017
Hiện tại 139.50
Thay đổi 4.05
Cao nhất 140.45
Thấp nhất 134.80
Mở cửa 136.20
Hôm trước 135.45
04:17:59

Bảng giá vàng & ngoại tệ ở các ngân hàng và tổ chức khác

Giá vàng & ngoại tệ tại thị trường tự do

Vui lòng xem thông tin tham khảo tại www.vangvn.com

Dành cho quảng cáo

Chợ cà phê