Ngày hiện tại: . Chào mừng: . Ngày hết hạn: . .
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE
Kỳ hạn 11/2017
Hiện tại 2033
Thay đổi 33
Cao nhất 2035
Thấp nhất 2004
Mở cửa 2004
Hôm trước 2000
19:43:47
Kỳ hạn 01/2018
Hiện tại 1974
Thay đổi 25
Cao nhất 1975
Thấp nhất 1949
Mở cửa 1949
Hôm trước 1949
19:43:47
Kỳ hạn 03/2018
Hiện tại 1950
Thay đổi 21
Cao nhất 1951
Thấp nhất 1931
Mở cửa 1934
Hôm trước 1929
19:43:47
Kỳ hạn 05/2018
Hiện tại 1949
Thay đổi 14
Cao nhất 1951
Thấp nhất 1935
Mở cửa 1935
Hôm trước 1935
19:43:47
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ARABICA ICE FUTURES US
Kỳ hạn 12/2017
Hiện tại 127.45
Thay đổi 3.15
Cao nhất 127.55
Thấp nhất 124.50
Mở cửa 124.75
Hôm trước 124.30
19:43:47
Kỳ hạn 03/2018
Hiện tại 131.25
Thay đổi 3.15
Cao nhất 131.30
Thấp nhất 128.30
Mở cửa 128.70
Hôm trước 128.10
19:43:47
Kỳ hạn 05/2018
Hiện tại 133.65
Thay đổi 3.10
Cao nhất 133.65
Thấp nhất 130.85
Mở cửa 131.15
Hôm trước 130.55
19:43:47
Kỳ hạn 07/2018
Hiện tại 136.00
Thay đổi 3.05
Cao nhất 136.05
Thấp nhất 133.20
Mở cửa 133.50
Hôm trước 132.95
19:43:47

Bảng giá vàng & ngoại tệ ở các ngân hàng và tổ chức khác

Giá vàng & ngoại tệ tại thị trường tự do

Vui lòng xem thông tin tham khảo tại www.vangvn.com

Dành cho quảng cáo

Chợ cà phê