Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE
Kỳ hạn 09/2017
Hiện tại 2116
Thay đổi 54
Cao nhất 2118
Thấp nhất 2070
Mở cửa 2070
Hôm trước 2062
17:09:19
Kỳ hạn 11/2017
Hiện tại 2101
Thay đổi 47
Cao nhất 2104
Thấp nhất 2061
Mở cửa 2061
Hôm trước 2054
17:09:19
Kỳ hạn 01/2018
Hiện tại 2066
Thay đổi 33
Cao nhất 2070
Thấp nhất 2038
Mở cửa 2041
Hôm trước 2033
17:09:19
Kỳ hạn 03/2018
Hiện tại 2052
Thay đổi 29
Cao nhất 2053
Thấp nhất 2028
Mở cửa 2036
Hôm trước 2023
17:09:20
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ARABICA ICE FUTURES US
Kỳ hạn 09/2017
Hiện tại 128.05
Thay đổi -0.40
Cao nhất 129.35
Thấp nhất 126.75
Mở cửa 129.00
Hôm trước 128.45
17:09:20
Kỳ hạn 12/2017
Hiện tại 131.70
Thay đổi -0.35
Cao nhất 132.85
Thấp nhất 130.35
Mở cửa 132.50
Hôm trước 132.05
17:09:20
Kỳ hạn 03/2018
Hiện tại 135.30
Thay đổi -0.30
Cao nhất 136.40
Thấp nhất 133.95
Mở cửa 136.05
Hôm trước 135.60
17:09:20
Kỳ hạn 05/2018
Hiện tại 137.65
Thay đổi -0.25
Cao nhất 138.70
Thấp nhất 136.25
Mở cửa 138.60
Hôm trước 137.90
17:09:20

Bảng giá vàng & ngoại tệ ở các ngân hàng và tổ chức khác

Giá vàng & ngoại tệ tại thị trường tự do

Vui lòng xem thông tin tham khảo tại www.vangvn.com

Dành cho quảng cáo

Chợ cà phê